Regulamin

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Centrum Medyczne Tommed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prof-Med spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (dawniej: Prof.-Med. Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000674984, NIP: 6342282358, REGON: 273922162 PROF-MED (zwany dalej PROF-MED) ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).

 

§ 1

1. Podmiotem świadczącym usługi jest Centrum Medyczne Tommed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prof-Med spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (dawniej: Prof.-Med. Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000674984, NIP: 6342282358, REGON: 273922162 PROF-MED.

2. Regulamin określa

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) ochronę danych osobowych,

d) tryb postępowania reklamacyjnego,

e) wymagania techniczne do niezbędne do zrealizowania usługi na rzecz Usługobiorcy.

3. Poprzez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

1) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;

2) Infolinia PROF-MED – serwis telefoniczny, lista numerów telefonicznych dostępna na stronach internetowych PROF-MED pod adresem elektronicznym PROF-MED www.profmed.pl

3) Jednostka organizacyjna PROF-MED – Oddział lub Szpital; lista jednostek organizacyjnych PROF-MED jest dostępna na stronach internetowych PROF-MED pod adresem elektronicznym PROF-MED www.profmed.pl;

4) Rejestrator Infolinii PROF-MED - pracownik PROF-MED obsługujący Infolinię PROF-MED;

5) Serwis – aplikacja internetowa dostępna pod adresem PROF-MED www.profmed.pl, stanowiąca część systemu teleinformatycznego;

6) System  teleinformatyczny  -  zespół  współpracujących  ze  sobą  urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w tym aplikacja z której korzystają rejestratorzy;

10) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

11) usługa głosowa – telefoniczna obsługa Usługobiorcy realizowana na indywidualne żądanie Usługobiorcy przez rejestratora Infolinii PROF-MED za pomocą systemu teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej;

12) usługa elektroniczna – dostępna na stronach internetowych PROF-MED pod adresem elektronicznym PROF-MED www.profmed.pl umożliwiająca Usługobiorcy komunikację z PROF-MED, w szczególności w zakresie ustalenia terminu wizyty lekarskiej;

13) skierowanie – dokument uprawniający do skorzystania ze świadczenia w poradni specjalistycznej;

14) Usługobiorca – osoba korzystająca z usługi;

15) Usługodawca – PROF-MED;

 

§ 2

1. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a) usługi informacyjne;

b) usługi komunikacyjne.

 

§ 3

1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL dostępnym pod adresem elektronicznym PROF-MED www.profmed.pl, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne.

2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności, oferowanych przez Usługodawcę oraz Podmioty powiązane stanowisk pracy, a także informacje o osobach wskazanych przez Usługodawcę do kontaktu.

 

§ 4

1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednią jednostką organizacyjną Usługodawcy lub jego działem.

2. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi w ramach których Usługobiorca może przekazać wiadomości elektroniczne za pomocą elektronicznego „Formularza kontaktowego”;

b) usługi w ramach których Usługodawca może wykorzystać powyższe metody w celu prawidłowej realizacji usług.

 

§ 5

1. Usługodawca  świadczy  nieodpłatnie  usługi  drogą  elektroniczną  na  podstawie Regulaminu.

2. Usługobiorca ponosi wyłącznie koszt połączenia telefonicznego, określonego przez operatora sieci telefonicznej.

3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem PROF-MED www.profmed.pl, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. Usługobiorca może anonimowo korzystać z usługi.

5. Świadczenie usługi jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

6. Zakazane jest przekazywanie podczas rozmowy z rejestratorem Infolinii PROF-MED treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji w Serwisie lub rejestratorowi Infolinii PROF-MED, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

8. Za wszystkie skutki wynikające z podania w Serwisie lub rejestratorowi Infolinii PROF-MED błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 

§ 6

1. Cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie Usługobiorcy przez system Usługodawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.

2. Cookies (ciasteczka) służą do ułatwienia identyfikacji usługobiorcy przez system usługodawcy.

 

§ 7

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy uzyskiwanych przy świadczeniu usługi jest PROF-MED.

2. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych odbiorcom danych zgodnie z art. 7 pkt 6) ustawy o ochronie danych osobowych, chyba że przepisy prawne stanowią inaczej.

3. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji z Usługobiorcą.

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

6. Przesyłanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym oraz proces autoryzacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (klucz 128 bitów).

 

§ 8

1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi elektronicznie.

2. Reklamacje należy złożyć na piśmie i przesłać na adres: PROF-MED ul. Żelazna 1, 40-952 Katowice lub za pomocą adresu e-mail: marketing@tommed.pl

3. PROF-MED udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

§ 9

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Infolinii PROF-MED odbywa się za pośrednictwem linii telefonicznej.

2. W celu prawidłowego korzystania z usługi wymagany jest aparat telefoniczny z funkcją wybierania tonowego.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu odbywa się poprzez sprzętu komputerowego wyposażonego w system operacyjny oraz oprogramowanie, spełniającego następujące minimalne wymogi:

a) przeglądarka: Firefox (min. wersja 2.0), Internet Explorer (min. wersja 6.0);

b) monitor o rozdzielczości min. 800x600;

c) włączona obsługo Cookies i Java Script.

4. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt. 1-3, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania usługi i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

5. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.

 

§ 10

1. PROF-MED zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie z powodu:

a. zmiany  obowiązujących  przepisów  prawa,  mającej  wpływ  na  treść Regulaminu;

b. zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;

c. zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;

d. zmiany dotyczącej wymagań technicznych;

e. zmiany danych PROF-MED.

2. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie będzie dokonywane poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem  www.profmed.pl w komunikacie wyświetlonym Usługobiorcy po zalogowaniu się w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.